Jälgi meid Facebook'is!

Küla põhimõtted

Mauri Põliskodude küla sai alguse inspireerituna V. Megre raamatusarjast “Venemaa helisevad seedrid”. Külaga oodatakse liituma inimesi, kes soovivad oma elu korraldada mainitud sarjas sõnastatud põhimõtetest lähtuvalt.

KÜLAELU PÕHIMÕTTED

1) Küla territoorium on 43 ha suurune. Territoorium jaotatakse kruntideks vastavalt võimalusele rajada sellele kohale põliskodu, pidades silmas pinnavorme ja paigutust teiste kruntide suhtes ning põliskodu rajaja soove. Kruntide vahele jääb vähemalt 3 m vaba maad.
2) Küla eesmärgiks on kujuneda 1-2-hektariliste põliskodudega asulaks, mille elanikud püüdlevad loodusega kooskõlas elamise poole, sh kasvatavad ning koguvad loodusest võimalikult suure osa endale vajalikust toidust.
3) Iga leibkond ääristab soovi korral krundi elava taraga (puude ja põõsastega) ning rajab mitmekesise taimestikuga aia, soovitatavalt vähemalt 300 eri liiki, GMO-taimed on keelatud. Aia rajame põhimõtetel, mis vähendaks tööd ja suurendaks rõõmu. Igal krundil on võimalusel tiik.
4) Vähemalt pool krundist on võimalusel kaetud metsa või puisniiduga vastavalt olemasolevale taimekooslusele. Puude maha võtmine toimub äärmisel vajadusel.
5) Iga perekond ehitab loodussõbralikest materjalidest maja ning abihooned, kasutab energiaallikana taastuvaid ning kohalikke ressursse. Elukorraldus on energiasäästlik ning jätkusuutlik nii vee-, elektri- kui jäätmemajanduse osas.
6) Iga leibkond võib pidada loomi, kes elavad inimese ja loodusega kooskõlas. Loomi peetakse nii palju, kui on leibkonna toimetulekuks vajalik. Loomi ei kasvatata liha saamise eesmärgil. Loomad on omanike vastutusel.
7) Põliskodu on iga pere pühapaik. Austame igaühe õigust privaatsusele oma põliskodus.
8) Küla territooriumil on ühiselt hallatavad alad, milleks on külakoda ja selle ümbrus, külaplats, teed ning maa-alad, mis ei ole märgitud põliskodu alana. Ühisalasid hallatakse vastavalt ühistele kokkulepetele (nt ühised talgud).
9) Külaelanikud aitavad üksteist talgukorras põliskodude rajamisel.
10) Küla elu puudutavad otsused võtame vastu kõigi seisukohti arvestades, kaasates ka lapsi.
11) Külas on ühine külaplats ning külakoda kogunemiseks, kus noored ja vanad saavad koos üksteiselt õppida. Seejuures pole õppekava, vaid inimeste sisemine motivatsioon.
12) Eesmärgiks on saavutada sõltumatus võrgust ning vabadus kahjulikest elektromagnetkiirgustest. Külakojas on vastavas ruumis võimalik kasutada juhtmega internetti.
13) Küla vahel pole meelemürkide (alkohol, tubakatooted, narkootikumid) avalik tarbimine lubatud. Avalikus kohas alkoholijoobes sõiduvahendiga ringi ei liiguta. Suitsetada tohib ainult ettenähtud kohas.  
14) Mootorsõidukid liiguvad külavaheteedel äärmisel vajadusel.
15) Külas pole religioosseid hooneid ja me ei propageeri ühtegi religiooni. Looja on kõikjal meie ümber ja meiega koos.
16) Et täiuslikkust saab nõuda vaid iseendalt, siis hoidume üksteisele isiklike tõekspidamiste peale surumisest ning hinnangute andmisest.
17) Me ei sunni oma lapsi alistumisele, vaid õpime nendega koos tundma elu imelisust. Iga pere jaoks on nende põliskodu kasvulavaks – õppimine toimub läbi eeskuju, mitte läbi hirmu.
18) Igaühel on vastutus küla ühise hea õhkkonna eest.

MTÜ ROLL PÕHIMÕTETE TEOSTAMISEL

1) Kogukonna liikmed moodustavad MTÜ, mis on kogukonna huvide esindamiseks loodud juriidiline keha.
2) MTÜga liitumise rahaliseks osaluspanuseks on 15000 eurot, mida on võimalik tasuda ühekordse maksena või osamaksetena kuni 4 aasta jooksul. Lahkumise korral tagastab MTÜ liitumistasu 4 aasta jooksul. Maatükil tehtud investeeringud ei kuulu tagastamisele.
3) MTÜga liitumisel annab MTÜ iga perekonna eluaegsesse kasutusse 1 - 2 ha suuruse maatüki, õigusega see järgmistele põlvkondadele edasi pärandada. Pärijate puudumisel läheb krunt kogukonna omandisse.
4) MTÜga liitumisele eelneb 1-aastane prooviaeg kogukonna ning kohapealse elu-oluga tutvumiseks. Proovijal on soovituslik osaleda koosolekutel ning tal on hääleõigus. Prooviaja lõppedes on liitumise eelduseks kogukonna nõusolek. Prooviaja alguses tuleb maksta 500€ maa broneerimistasu.
5) MTÜ puhul on tegemist huvilistele avatud kogukonnaga. Avatuse eesmärgiks on propageerida maale kolimist ja seal hakkamasaamist ning looduslähedast elustiili.
6) Külakoda saavad külaga liitunud leibkonnad kasutada ajutise elamispinnana enda eluasemete valmimiseni kuni 2,5 aastat. Huvilistel on võimalik majutuda külakojas ruumi olemasolul ja kokkuleppel kogukonnaga. Elamine tähendab ka panustamist maja hooldamisse.